Yleiset kokeilujakson sopimusehdot

Nämä ovat PriimaAvustaja-sovelluksen käyttöehdot. Nämä ehdot on laadittu 3.1.2022. Viimeisin muutos ehtoihin on tehty 3.1.2022.

1. Yleistä

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Oy Finnospace Ltd:n (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) ja Priima-Avustajan (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeen lähettäneen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”). Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ja Palveluntarjoajan tietosuojaseloste ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä. Palvelu on Palveluntarjoajan verkon kautta tarjoama digitaalinen sovellus, jossa on tarjolla kahden (2) kuukauden ilmainen koekäyttöversio ja maksullinen versio. Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy kokeilujaksoon lomakkeella Palveluntarjoajan verkkosivujen yhteydessä. Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan sinne käyttäjätilin Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua omassa käytössä Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti. Palvelua ei ole sallittua käyttää yritystoiminnan pyörittämiseen tai markkinointitarkoituksessa ilman erillistä kirjallista lupaa Palveluntarjoajalta. Rekisteröinnin toteuttava henkilö on se henkilö, joka täyttää ja lähettää kokeilujakson ilmoittautumislomakkeen sekä mikäli kyseessä on erillinen henkilö, myös se henkilö, joka suorittaa käyttötilin luomisen Palvelussa.

2. Maksuton kokeilujakso ja tilauksen tekeminen

Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Palvelua maksutta kahden (2) kuukauden tai erillisessä tarjouksessa määritellyn ajan (”Kokeilujakso”). Asiakas saa käyttää Palvelua Kokeilujakson ajan ilman, että Asiakkaan tarvitsee maksaa hinnastossa eriteltyä hintaa. Asiakas voi tehdä maksullisen tilauksen aloittamalla Kokeilujakson ja sen jälkeen tilaamalla palveluun lisenssejä tai tilaamalla lisenssejä suoraan ilman koekäyttöjakson aloittamista. Kokeilujakso ei sido asiakasta tilaukseen. Kokeilujaksoon osallistuminen ei aiheuta asiakkaalle kustannuksia.

Sopimus säilyy voimassa Kokeilujakson keston ajan. Sopimus päättyy automaattisesti, jos Asiakas ei tee maksullista tilausta koskien Palvelun käyttöä Kokeilujakson päättymisen jälkeen.

Maksulliset tilaukset tehdään aina kuuden kuukauden (6kk) jaksoksi kerrallaan. Tilausjaksoa on mahdollista jatkaa saman mittaisina määräaikaisena tilausjaksona. Asiakkaan on mahdollista halutessaan määritellä tilausjakso uusiutumaan automaattisesti, jolloin tilausjakso uusiutuu voimassa olevin ehdoin automaattisesti uuden saman mittaisen määräaikaisen jakson kestolle, jollei asiakas kirjallisesti tai sähköpostilla ilmoita tilauksen päättämisestä neljäntoista (14) vuorokautta ennen jakson päättymistä. Asiakas on itse vastuussa valitsemansa aineiston siirtämisestä pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä.

3. Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun hintaa koskevat muutokset voidaan saattaa voimaan aikaisintaan Asiakkaan seuraavaa laskutusjaksoa seuraavan laskutusjakson alussa. Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteisellä kirjallisella suostumuksella. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimuksessa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää.

4. Palvelun toimittaminen

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden. Palvelu sisältöineen tarjotaan sitoumuksetta ja siinä muodossa sekä sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja vastaa sovellussisällön, muttei muiden laatiman sovelluksessa esitettävän sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja valvoo ja suodattaa sovelluksessa esillä olevia sisältöjä voimavarojensa rajoissa. Palveluntarjoaja ei ole kolmansien osapuolien tuottamasta sisällöstä vastuussa. Jokainen sovelluksen käyttäjä on vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja sitoutunut hyödyntämään sovellusta käyttöehtojen määrittämällä tavalla, käyttöehtojen asettamissa rajoissa.

Palveluntarjoaja ei ole hoitopalveluiden tai muiden kotiin tuotettavien palveluiden tuottaja. Sovelluksessa mahdollisesti esillä olevat palvelut ovat kolmansien osapuolien tuottamia. Palveluntarjoaja ei vastaa palveluiden toteutumisesta eikä ole vastuussa palveluissa, palveluiden aikatauluttamisessa tai niiden toteuttamisessa esiintyvistä virheistä. Palveluntarjoaja pyrkii toimillaan aktiivisesti ehkäisemään sovelluksen kautta esiintyviä virheitä omien voimavarojensa rajoissa, mutta ei ole vastuussa virheellisistä palveluista, palvelutilanteissa esiintyneissä ongelmista tai palvelun laadussa esiintyneistä puutteista. Palvelun tuottajat vastaavat itse palveluidensa laadusta, palveluiden aikatauluttamisesta, palveluiden toteutumisen seurannasta ja virhetilanteissa oman toimintansa aiheuttamista korvausoikeudellisista vastuista. Palvelussa esiintyvät palveluntuottajat eivät ole työsuhteessa Palveluntarjoajan eikä sovelluksen palveluntuottajaksi ilmoittautuminen synnytä työsuhdetta suhteessa Palveluntarjoajaan.

Mikään tekninen palvelu ei ole täysin toimintavarma. Palvelua on käytettävä siten, ettei sen tilapäinen toimimattomuus tai virhe sen toiminnassa aiheuta vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Mikäli palvelua käytetään kuitenkin niin että sen tilapäisestä toimimattomuudesta saattaisi aiheutua haittaa palvelun käyttäjälle tai muulle osapuolelle, ei Palveluntarjoaja ole vastuussa tällaisen käytön aiheuttamista vahingoista tai haitoista.

5. Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot, jotka vaaditaan asiakkaan tunnistamiseen ja sovelluksen läheispiirin muodostamiseen. Rekisteröinnin toteuttava henkilö vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan Asiakasta Palvelun käyttöönotossa. Luovutetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Jos Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai muulla tavoin puutteellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palvelua ja halutessaan päättää kokeilujakso ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas ei saa luovuttaa Käyttäjätilinsä hallintaa kolmansille osapuolille. Asiakas voi kuitenkin kutsua käyttäjiä käyttämään sovellusta lukuunsa myös muita tuntemiaan henkilöitä, jotka sitoutuvat näiden ehtojen noudattamiseen. Jos Käyttäjätili, sen hallinnan mahdollistavat tiedot tai Käyttäjätiliä käyttämään kutsuttujen tahojen kirjautumistiedot joutuvat vääriin käsiin, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Sopimusta, lakia ja hyvää tapaa Palvelua käyttäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun toimittaminen ja poistaa yllä mainittujen vastaiseen toimintaan käytetty materiaali välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta.

6. Käyttäjätilillä olevien tietojen säilyttäminen

Palveluntarjoaja lukitsee tai poistaa käytöstä Käyttäjätilin ja tähän liitetyn piirin tilit, jos Asiakas ei ole tehnyt maksullista tilausta Kokeilujakson aikana, tilausjakso on päättynyt, maksullisen tilauksen maksu on suorittamatta maksuajan kulumisen jälkeen, Käyttäjätili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat joutuneet kolmannen haltuun tai Asiakas on käyttänyt Palvelua Suomen lain, Sopimusehtojen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Jos Käyttäjätili on lukittu maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta, Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjätilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjätili ja Asiakkaan Palvelussa syöttämät tiedot, kun Asiakkaan Käyttäjätili on ollut lukittuna kolmen kuukauden ajan. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjätili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Palvelua lain, tämä Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

7. Palvelussa oleva aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty. Kaikki Asiakkaan Palveluun syöttämä sisältö kuuluu Asiakkaalle. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä tällaisia tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi. Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta, sekä erityisesti siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Sama koskee Asiakkaan oikeutta siirtää henkilötietoja Palveluun ja käsitellä niitä.

8. Hinnat ja laskutus

Palvelun laskutusjakso on saman kestoinen kuin Palvelun tilausjakso. Palvelu laskutetaan Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä valitsemalla tavalla. Mahdolliset lisäpalvelut voidaan veloittaa joko yhdessä Palvelun kanssa tai erillisellä laskulla. Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 14 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun tarjoaminen sekä periä viivästyneistä suorituksista lain mukainen viivästyskorko, samoin kuin kohtuullinen muistutusmaksu maksukehotuksesta.

9. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi, palvelun käyttöön liittyvien käytännön toimien mahdollistamiseksi ja sovelluksen markkinoimiseksi kokeilujaksoon osallistuneille. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Käyttäjärekisterin tietosuojaselosteessa. Palveluntarjoajan on Asiakkaan kirjallisesti sitä pyytäessä poistettava käsittelemänsä henkilötiedot. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman henkilötietoja.

10. Muut ehdot

Sekä Palveluntarjoaja että Asiakas sitoutuvat pitämään tietoonsa saamat toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut luottamukselliseksi ymmärrettävät vastaavat tiedot ja aineistot salassa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Vaikka jokin tämän Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai kannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.

11. Yhteystiedot

Finnospace Oy,  2490660-8

Niuskalankatu 2, 20380 Turku

aleksi@priima-avustaja.fi
+358 50 5111 710