PRIIMA­AVUSTAJA-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ­EHDOT

Nämä ovat PriimaAvustaja-sovelluksen käyttöehdot. Nämä ehdot on laadittu 25.11.2020. Viimeisin muutos ehtoihin on tehty 8.2.2021.

1. SOVELLUKSEN TARJOAJA JA TOTEUTTAJA

PriimaAvustaja-sovelluksia (Sisältäen kaikki PriimaAvustaja-sovellusperheen tuotteet) (jäljempänä ”Sovellus”; ”Priima-Avustaja”) ylläpitää ja ne käyttöön tarjoaa Oy Finnospace Ltd (y-tunnus 2490660-8, Niuskalankatu 2, 20380 Turku). Oy Finnospace Ltd (jäljempänä sovelluksen omistaja, sovelluksen tarjoaja tai Finnospace) on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö.

2. YLEISET SOPIMUSEHDOT JA SOPIMUKSEN SYNTY

Käyttämällä PriimaAvustajaa hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä sekä muita niitä täydentäviä Sovelluksessa erikseen esitettäviä ohjeita. Finnospace varaa oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö. Käyttämällä Sovellusta sitoudut näiden Sovelluksen käyttöehtojen lisäksi noudattamaan myös Palveluntarjoajien käyttöehtoja.

Näihin käyttöehtoihin liittyvät osapuolet ovat seuraavat:

  • Sovelluksen tarjoaja – Finnospace
  • Sovelluksen käyttäjät – henkilöasiakkaat ja palveluntuottajat sekä mahdollisesti muut sovellukseen rekisteröityneet tai muutoin sitä sekä siihen liittyviä sisältöjä käyttävät
  • Palveluntuottajat – voivat Finnospacen hyväksynnällä liittyä PriimaAvustaja-alustaan. Hyväksytyillä palveluntuottajilla on oikeus välittää palveluitaan ja pitää yhteyttä asiakkaisiinsa Sovelluksen välityksellä. Palveluntuottajat ovat sopimussuhteessa Finnospaceen sovelluksen käytön osalta ja sopimussuhteessa asiakkaisiin palveluiden toimittamisen, myynnin ja maksamisen osalta. Finnospacen vastuu on poissuljettu varsinaisen palvelutapahtuman ja mahdollisesti tähän liittyvien virheiden osalta. Finnospacen vastuu on poissuljettu myös laskutuksen ja maksamisen osalta.
  • Henkilöasiakkaat – käyttävät sovellusta yksityishenkilöinä, mahdollisina käyttötarkoituksina yhteydenpito läheisiin, kotiin tuotavien palveluiden hankinta ja muut käyttöehtojen mukaiset käyttötavat

3. TIETOSUOJA

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja. Kaikki sovelluksen uudet käyttäjät kirjautuvat sovellukseen sovelluksessa luotavilla käyttäjätunnuksillaan. Sovellusta koskevat käyttöehdot ja tietosuojaselosteen löydät sovelluksen asetukset valikosta tai PriimaAvustajan verkkosivuilta. Finnospace noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännön yksilön tietosuojaa koskevia voimassa olevia säädöksiä. Finnospace suojaa henkilötiedot tarpeenmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Käyttäjä vastaa itse omien kirjautumistietojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja suojaamisesta.

4. SIJAINTITIETO

Käyttäjän sijaintitietoa tai annettua osoitetietoa käytetään Sovelluksessa käyttäjän saatavilla olevien Palveluntarjoajien palveluiden määrittämiseksi. Käyttäjä voi kytkeä sijaintitietojen käytön päälle ja pois laitteen asetuksista.

5. SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET JA SOVELLUKSEN SAATAVUUS

Sovellus saattaa olla toisinaan poissa käytöstä tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata ongelmatilanteet, ylläpitoon liittyvät toimet sekä tekniset tai muut olosuhdesidonnaiset seikat. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta tai saatavuudesta Finnospace ei myönnä takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä käyttöoikeutesi PriimaAvustajaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksen käyttäjä vastaa Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista. Finnospace ei myöskään vastaa niistä kustannuksista, ongelmista tai muista mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat sovelluksen sisältämän laitteen luovuttamisesta, sen varastetuksi joutumisesta tai sen saattamisesta sovelluksen käyttämiseen oikeudettoman tai sitä väärin perustein hyödyntävän haltuun. Jokainen käyttäjä on velvollinen pitämään huolta, ettei laitetta, jolle sovellus on asennettu, luovuteta sellaisen haltuun, jolla ei ole oikeutta käyttää sovellusta tai oikeutta saada pääsyä sellaisiin tietoihin, joita sovellus käyttäjästä sisältää.

6. SOVELLUSSISÄLTÖIHIN LIITTYVÄT VASTUUT

PriimaAvustaja sisältöineen tarjotaan sitoumuksetta ja siinä muodossa sekä sellaisena kuin ne ovat. Finnospace vastaa sovellussisällön, muttei muiden laatiman sovelluksessa esitettävän sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Finnospace valvoo ja suodattaa sovelluksessa esillä olevia sisältöjä voimavarojensa rajoissa. Finnospace ei ole kolmansien osapuolien tuottamasta sisällöstä vastuussa. Jokainen sovelluksen käyttäjä on vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja sitoutunut hyödyntämään sovellusta käyttöehtojen määrittämällä tavalla, käyttöehtojen asettamissa rajoissa.

PriimaAvustaja-sovelluksen tarjoaja Finnospace ei ole hoitopalveluiden tai muiden kotiin tuotettavien palveluiden tuottaja. Sovelluksessa esillä olevat palvelut ovat kolmansien osapuolien tuottamia. Finnospace ei vastaa palveluiden toteutumisesta eikä ole vastuussa palveluissa, palveluiden aikatauluttamisessa tai niiden toteuttamisessa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Finnospace pyrkii toimillaan aktiivisesti ehkäisemään sovelluksen kautta esiintyviä virheitä omien voimavarojensa rajoissa, mutta ei ole vastuussa mahdollisista virheellisistä palveluista, palvelutilanteissa esiintyneissä ongelmista tai palvelun laadussa esiintyneistä puutteista. Palvelun tuottajat vastaavat itse palveluidensa laadusta, palveluiden aikatauluttamisesta, palveluiden toteutumisen seurannasta ja virhetilanteissa oman toimintansa aiheuttamista korvausoikeudellisista vastuista. Priima-Avustaja sovelluksessa esiintyvät palveluntuottajat eivät ole työsuhteessa Finnospaceen eikä sovelluksen palveluntuottajaksi ilmoittautuminen synnytä työsuhdetta suhteessa Finnospaceen.

Sovelluksessa palveluitaan esittävien on itsenäisesti huolehdittava palveluidensa lainmukaisuudesta ja tarvittavista luvista palveluidensa toteuttamiseen. Palveluntuottajat vastaavat itse, että tuottamansa palvelut ovat sovelluksessa esittämiensä kuvauksien kaltaisia. Finnospacella on oikeus poistaa käyttäjä, palvelu tai palveluntarjoaja Sovelluksesta ilman erillistä ilmoitusta. Finnospacella on myös oikeus estää sovelluksen käyttö käyttäjältä tai palveluntarjoajalta ilman erillistä ilmoitusta.
Sovelluksen kautta tilattavien palveluiden tilaamista koskevat erilliset ehdot. Yleisinä ehtoina voidaan todeta, että tällaiset palvelutilaukset synnyttävät tilatun yksittäisen palvelutapahtuman kattavan sopimuksen palveluntuottajan ja palvelun tilaajan välillä, kun tilaajan ehdottama palvelutilaus on hyväksytty asianmukaisesti palveluntuottajan toimesta ja tieto tästä hyväksymisestä on saavuttanut palvelun tilaajan tai saapunut sovellukseen tilaajan saataville. Mikäli tilattuja palveluita ei peruuteta ajoissa (palvelukohtainen peruutusaika määritelty palveluiden tilauksen yhteydessä) ja oikealla tavalla, jäävät tällaisista peruuttamattomista palvelutilauksista aiheutuvat kustannukset niiden tilaajan maksettaviksi.

Palvelun käyttäjiltä ei ole sallittua sovelluksen kautta välitettyihin palvelutapahtumiin liittyen vaatia, yrittää periä tai laskuttaa sellaisia maksuja, mistä ei ole sovelluksessa selkeästi asianmukaisessa kohdassa ilmoitettu. Sovelluksen kautta ei voi välittää sellaisia palveluita, jotka sovelluksen asianmukaisessa kohdassa esitetyn kustannuksen ohella aiheuttavat muita kuluja sovelluksen kautta tällaisen palvelun hankkivalle tai synnyttävät sopimussuhteen, josta aiheutuu automaattisesti tai tietyin väliajoin kustannuksia palveluita hankkineelle tulevaisuudessa. Poikkeuksen tästä säännöstä muodostavat sellaiset palvelut, joiden välittämiseen on Sovelluksen kautta saatu hyväksyntä Finnospacelta ja, joiden tilauksen kesto on selkeästi määritelty palvelukuvauksen yhteydessä sekä jotka asiakkaan on mahdollista irtisanoa asiakkaan näin halutessa ilman lisäkustannusta.

Finnospace ei vastaa, eivätkä Finnospacen yhteistyökumppanit vastaa PriimaAvustajan tuottamista tuloksista tai virheellisen käytön tai sovelluksen esittämän sisällön väärinymmärryksen aiheuttamista tilanteista tai vahingoista. Monilla eri alustoilla toimivaksi suunniteltu sovellus ei koskaan ole täysin toimintavarma. Tämä tulee huomioida kaikessa sovelluksen hyödyntämisessä. Sovellusta ei voida käyttää sellaisten toimintojen järjestämisessä tai toiminnoista tiedottamisessa, joihin liittyvän virheen tai virheellisen tiedon on mahdollista aiheuttaa merkittävää tai olennaista haittaa. Välilliset sovelluksen, sen toimimattomuuden tai käyttökatkon mahdollisesti aiheuttamat vahingot eivät myöskään oikeuta korvaukseen sovelluksen toteuttajalta.

Virheellisen, harhaanjohtavan tai muulla tavoin vahingollisen tiedon esittäminen sovelluksessa voi johtaa tällaisen materiaalin julkaisseen Sovelluksen käyttäjän vahingonkorvausvastuuseen. Myös tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta sovellukseen julkaistavalla haitallisella tai sovellukseen kuulumattomalla sisällöllä (sisältäen esimerkiksi, muttei rajoittuen pornografisen, kunniaa loukkaavan, panettelevan, totuuden vastaisen, syrjivän tai väkivaltaisen materiaalin) Sovellukselle tai sen oikeuksien omistajalle aiheutettu mainehaitta aiheuttaa korvausvastuun ja tulee korvattavaksi täysimääräisenä. Mikäli Sovelluksen tarjoaja joutuu poistamaan palvelusta käyttöehtojen vastaista materiaalia, on Sovelluksen tarjoajalla oikeus hyvitykseen myös tällaisen materiaalin poistamisen aiheuttamien välillisten kulujen osalta.

Sovelluksessa ei saa esittää sellaista materiaalia, johon käyttäjällä ei ole tekijänoikeuksia; materiaaleja sellaisella tavalla, johon käyttäjällä ei ole tekijänoikeuksia tai muutoin tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön vastaista materiaalia. Mikäli Sovelluksen tarjoaja joutuu poistamaan palvelusta tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia, on Sovelluksen tarjoajalla oikeus hyvitykseen tällaisen materiaalin julkaisijalta mahdollisten korvausten, poistamisen aiheuttamien kulujen ja mahdollisen mainehaitan osalta.

Edellä mainittujen ohella, kaiken sellaisen sisällön tuominen Sovellukseen tai julkaiseminen Sovelluksessa, jonka on tarkoituksena aiheuttaa haittaa Sovelluksen tarjoajalle tai sen käyttäjille tai perusteetonta haittaa sovelluksessa esiintyville palveluntuottajille on kielletty ja johtaa vahingonkorvausvastuuseen.

7. OIKEUDET SOVELLUKSEEN JA SEN SISÄLTÖÖN

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Finnospacelle tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Finnospace tai sellainen Finnospacen myöntämän lisenssin haltija, jolle tällainen oikeus on myönnetty, ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, jaella, julkaista, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovelluksen käytössä on noudatettava sen sovelluskaupan käyttöehtoja, josta olet Sovelluksen hankkinut.
Sovelluksessa palveluitaan esittävien on itsenäisesti huolehdittava palveluiden lainmukaisuudesta ja tarvittavista luvista palveluiden tarjoamista ja markkinointia koskien.

Sovellukselle tai sen sisällöille ei saa rakentaa rajapintaa ilman immateriaalioikeuksien haltijan Finnospacen kanssa tehtävää kirjallista sopimusta, tähän liittyvää nimenomaista lupaa ja myönnettyä rajapintalisenssiä. Myös yritys rakentaa sellainen sovellus, joka välittömästi tai välillisesti vaihtaisi tietoa PriimaAvustajan tai sen sisältämien tietokantojen kanssa tulkitaan rajapinnan rakentamiseksi. Ohjelmistorajapintalisenssin hinta ilman erillistä sopimusta on 250 000 euroa.
Priima-Avustaja sovelluksessa esitettävien palveluiden siirtäminen muun kuin sovelluksessa toteuttajaksi ilmoitetun toteutettavaksi on kielletty. Valheellinen palveluntuottajana esiintyminen on kielletty. Sovelluksen sisältöjen siirtäminen tai niistä otettujen kuvien tai niiden pohjalta rakennettujen konseptimallien levittäminen on kielletty.

8. YHDISTÄMINEN JA EDELLEENOHJAUS MUIHIN SIVUSTOIHIN

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovelluksessa esitettäviä käyttäjien sinne tuomia kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

Vahingollisten linkkien kuten tietojenkalastelusivujen linkkien tai haittaohjelmien levittämiseen käytettyjen sivujen linkkien jakaminen Sovelluksessa on kielletty. Vahingollisten linkkien jakaminen Sovelluksessa johtaa korvausvastuuseen myös aiheutetun mainehaitan osalta.

9. SOVELLUKSEEN VIEDYT TAI SOVELLUKSESSA TUOTETUT AINEISTOT

Emme tarkasta kolmannen osapuolen aineistoja etukäteen ennen julkaisemista. Sovellukseen kolmannen osapuolen sisältöä tuottava on täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita tuo sovellukseen tai sovelluksen kautta lähettää. Sovelluksen sisältämiä toimintoja on käytettävä vastuullisella tavalla. Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta Finnospacen edustamaa mielipidettä tai osoita sovelluksen toteuttajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan em. esitetyn sisällön mukaiseen toimintaan. Kaikessa sovelluksessa julkaistavassa aineistossa on julkaisijan vastuulla huolehtia siitä, että julkaistava aineisto on käyttöehtojen mukaista.

10. TIETOTURVA

Mikään sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä päivitysten ajan tasalla pitämisestä ja tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Finnospacelle tai sovellukseen liittyneille kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Finnospacelle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Myös hävinneestä laitteesta, jolla on aktiivinen kirjautuminen PriimaAvustaja-tilille kannattaa tehdä ilmoitus Finnospacelle.
Sovelluksen käyttäminen kaikkeen Suomessa lain vastaiseen on kielletty. Finnospace ei vastaa sellaisista haitoista tai vahingoista, jotka lainvastainen menettely sovellusta hyödyntäen tai sen käytössä mahdollisesti aiheuttaa.

11. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Olet velvollinen korvaamaan Finnospacelle, sovelluksen käyttäjille ja sovelluksen palveluntarjoajille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät ja välilliset vahingot. Sovelluksen tarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Priima-Avustaja sovelluksen käyttäminen rikollisiin tarkoituksiin on kielletty. Priima-Avustajan käyttäminen erehdyttämistarkoitukseen on kielletty. Virheellisten tietojen esittäminen Priima-Avustajassa on kielletty. Asiakastietojen, henkilötietojen tai muiden sovelluksen sisältämien tietojen kerääminen ja/tai julkaiseminen on kielletty. Henkilörekisterin muodostaminen PriimaAvustajasta kerättävän tiedon avulla on kielletty. PriimaAvustajan sisältämien tietojen käyttäminen markkinointiin, muuten kuin Sovelluksessa ja Sovelluksen käyttöehtojen rajoissa on kielletty. Tällaisten tietojen välittäminen muille ja käyttäminen muuhun kuin Priima-Avustajassa validoituun käyttötarkoitukseen on kielletty. Priima-Avustaja sovelluksen videopuhelutoiminnon käyttäminen suoramarkkinointiin on kielletty. Sovelluksen käyttäminen sen käyttötarkoituksen vastaisesti tai kiellettyyn käyttötarkoitukseen johtaa vahingonkorvausvastuuseen myös mahdollisen mainehaitan osalta.

Priima-Avustajan käyttäminen rikolliseen tarkoitukseen tai valheellisen informaation tarkoitukselliseen tarjoamiseen on omiaan aiheuttamaan välillistä haittaa Finnospacelle. Tällaisissa tapauksissa, joissa sovelluksia on käytetty tarkoituksellisesti tavalla, josta saattaa aiheutua vahinkoa sovelluksen tarjoajalle, on kaikki myös välilliset ja vaikeasti ennakoitavissa olevat vahingot korvattava Finnospacelle.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Esitettyihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteessa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa.

13. IRTISANOMINEN JA EHTOJEN VOIMASSAOLO

Käyttäjä voi irtisanoa PriimaAvustajan käyttöehdot ilmoittamalla alla olevien yhteystietojen kautta haluavansa lopettaa käytön, poistamalla Sovelluksen, poistamalla käyttäjätilinsä ja lopettamalla sovelluksen käytön. Mahdolliset ennen irtisanomista tehdyt tilaukset ovat voimassa latauksen tekohetkellä voimassaolleiden sopimusten ehtojen mukaisesti. Irtisanottu käyttösopimus laskutetaan irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Irtisanomisen yhteydessä käyttäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä, jotta voidaan varmistua, että irtisanova käyttäjä on se, joka tämä väittää olevansa.
Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan jostain syystä lainvastaiseksi tai muutoin pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa. Ehdot sitovat kaikkea Sovelluksen käyttämistä ja sitovat kaikkia, jotka käyttävät sovellusta tai siihen liittyviä sisältöjä.

14. YHTEYSTIEDOT

Finnospace Oy
y-tunnus 2490660-8
Niuskalankatu 2,
20380 Turku
info@priima-avustaja.fi
+358 50 5111 710