REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on yrityksen henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä seloste on laadittu 25.11.2020. Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 9.2.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Finnospace Oy Ltd
Niuskalankatu 2
20380 TURKU

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Aleksi Rastas
tietosuojavastaavan puhelinnumero: +358 50 593 0095
tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: aleksi.rastas@etacom.fi
fax: (02) 4780 340

3. REKISTERIN NIMI

PriimaAvustaja sovelluksen asiakas ja palveluntuottajarekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisina oikeusperusteina henkilötietojen käsittelylle ovat henkilön suostumus (sovelluksen käyttöehdoissa tarkennettu), sopimus (sopimussuhteen ollessa kyseessä) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde rekisterinpitäjän ja henkilön, jota henkilötiedot koskevat, välillä). Suostumus henkilötietojen käsittelylle varmistetaan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Rekisterin tietoja käytetään tiedottamiseen, sovelluksen palveluiden suoramarkkinointiin, sovelluksen toiminnan kehittämiseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito, markkinointi ja sovelluksen käytettävyyden kehittäminen. Asiakastietoja käsitellään myös sovelluksen sisäisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi seniorin, omaisen ja mahdollisesti palvelun tuottajien välillä ja sovelluksen käyttötarkoituksenmukaisten toimintojen kuten palvelutilausten välittämisen mahdollistamiseksi.
Evästetietojen osalta Suomessa ei vielä ole määritelty dokumentointia koskevia ja lakisääteisiä säilytysvelvoitteita ja siksi evästetietojen säilytysaika voi vaihdella istunnosta väliaikaiseen, ennalta määritettyyn aikaan ja aina pysyvästi säilytettäviin saakka. Priima-Avustaja sovellus hyödyntää määritellyn säilytysajan evästeitä ja pysyviä evästeitä asiakasryhmän käyttökokemuksen sujuvuuden varmistamiseksi ja käyttäjien toimien seuraamiseksi sovelluksen sisällä vikatilanteiden selvittämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinosoite asuinkaupunkeineen), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, palvelun kehittämisessä hyödynnettävät käyttötiedot sekä muut asiakassuhteeseen, sovelluksen käyttämiseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika on asiakassuhteen kesto ja tämän jälkeen tietoja säilytetään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymispäivästä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta: sovelluksen kautta, verkkosivujen lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille lukuun ottamatta sovelluksen palveluntuottajia, siinä laajuudessa kuin nämä tarvitsevat tietoja palveluiden aikatauluttamiseen, laskuttamiseen, toteuttamiseen ja raportointiin. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa sovelluksen palveluntuottajaverkostoon kuuluville palveluntuottajille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin sisältöä käsiteltäessä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Kun rekisteritietoja säilötään verkkopalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään  luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (tavanomaisissa olosuhteissa kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä kohtuullisessa määräajassa (tavanomaisissa olosuhteissa kuukauden kuluessa).